عبرت

عبرت

دیدید به چشم خود سر انجامم چیست

عبرت بگیرید و مگویید این چیست

بر خالق و مخلوق نگیرید ایراد

بر عمق وجود خود بجویید این را

نفس و روح را حق مبرا آفرید

نفس و روح را دست شیطان نسپرید

زنگ حق دایم صدایت می کند

وز پلیدی ها جدایت می کند

گوش خود را باز کن از بحر حق

پشت مکن بر حق و خود را دان به حق

دیر نیست تا که رسد نوبت تو

کس میازار و مدان بهتر تو خود

بگذارید نام نیک را در پشت خود

فاتحه خواهید با این نام خود

26/آذر/1377

 

/ 0 نظر / 19 بازدید